REPORT TOHO NAJLEPŠIEHO ZO SVETA LUXUSU

Season Report Luxury brands Exquisite people | štvrťročník |Cena po zľave 5€

|Redakcia: Ivan Werner, Erik Mihalko |Jazyková úprava: PhDr. Jana Kuchárová |Inzercia: Ing. Jana Zrubcová, zrubcova@brandy.eu, mob.: +421 905 809 603 |Adresa vydavateľa: BRANDY, s. r. o., Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, IČO 35 903 384 |Tlač: Neografia, a.s. Martin |Distribúcia MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a. s., Súkromní distribútori a obchodní partneri |Registrácia: MKSR RP EV 2583/08, ISSN 1337-5997, A11 www.season-report.sk

Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov. Preberanie materiálov je možné len s písomným povolením vydavateľa. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Vopred nevyžiadané príspevky redakcia nevracia. |Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. |Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Námestie Slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

Season Report je ochrannou známkou spoločnosti BRANDY, s. r. o., všetky práva sú vyhradené. 2016 © BRANDY, s. r. o.